Fibo ja ESG

Fibo käyttää yksinkertaista, helposti ymmärrettävää kieltä. Kun puhumme ESG:stä tarkoitamme liiketoiminnan harjoittamista ympäristöämme kunnioittaen. Ympäristö voidaan tässä yhteydessä ymmärtää laajasti. Toimintamme kielteisen vaikutuksen luontoon, ympäristöön ja ihmisiin (mukaan lukien asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppanit) on oltava mahdollisimman pieni ja myönteisen vaikutuksen taas mahdollisimman suuri. Noudatamme myös kulloinkin voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Emme keskity vain välttämään virheiden tekemistä vaan pyrimme aktiivisesti tekemään hyvää.


Lyhenne ESG tulee sanoista environmental, social ja governance (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hallintotapa), ja sen avulla arvioidaan yritysten vastuullisuutta ja yhteiskuntavastuuta. ”Fibo tekee ESG-työtä määrätietoisesti, sillä tavoitteenamme on viedä asioita oikeaan suuntaan. Haluamme olla osa ratkaisua ja edistää kehitystä. Kuten kaikki tietävät, rakennusalan haasteena ovat hiilidioksidipäästöt. Meidän täytyykin tulla tietoisemmiksi toimintamme sekä kielteisistä että myönteisistä ESG-vaikutuksista”, toteaa Fibon ESG-asiantuntija Birgir Thor Runarsson.

Päästövähennys tällä hetkellä
46%
Materiaalinkulutuksen vähennys
80%
Mahdollisuus vähennykseen käyttöiän päättyessä
90%
Arvioitu käyttöikä
30 år

Miksi Fibo tekee ESG-työtä?

Fibon ESG-asiantuntija Birgir Thor Runarsson kertoo: ”ESG liittyy tavalla tai toisella useimpien Fibon osastojen ja työntekijöiden työhön. Fibon ESG-strategian on laatinut eri alojen asiantuntijoista koostuva johtoryhmä. Strategiassa on määritelty toiminnan konkreettiset tavoitteet.”

Fibo tekee ESG-työtä monestakin syystä:

Asiakkaat

Asiakkaiden odotukset ovat meille aina etusijalla. Jos haluamme asiakkaita, meidän on tarjottava vastuullisia tuotteita ja oltava alan kehityksen kärjessä.

Työntekijät ja omistajat

Omistajat ja työntekijät edellyttävät, että Fibo on innostava ja merkityksellinen työnantaja, joka luo myönteisiä seurannaisvaikutuksia. Meidän on oltava vastuullinen työnantaja, josta kaikki työntekijämme voivat olla ylpeitä.

Sisäinen motivaatio

Fibo haluaa kehittyä vieläkin vastuullisemmaksi. Tämä on osoitus siitä, että rakennusalalla on muutettava suhtautumista ympäristöasioihin. Jokaisen yrityksen Fibo mukaan lukien on kannettava vastuu toiminnastaan.

Miten Fibo tekee ESG-työtä?

Aivan ensimmäiseksi selvitimme, mitä Fibon luontaiset ympäristövaikutukset ovat. Lisäksi määritimme viitekehyksen kuvaamaan toiminnan nykytilaa viidellä osa-alueella. Tämän jälkeen osa-alueille määriteltiin toimintaa mittaavat parametrit. Tämän jälkeen laskimme pistemäärän, jonka pohjalta laadimme kullekin parametrille lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet. Näin muunsimme ESG-tavoitteemme numeroiksi, mikä auttaa meitä muokkaamaan prosessejamme ja työntekijöitämme saavuttamaan tavoitteet.

E

Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Fibo on määritellyt toiminnalleen kaksi ilmastoon liittyvää tavoitetta:

1.
Fibo valmistaa vastuullisia tuotteita.

Vedenpitävän seinäjärjestelmämme hiilijalanjälki on pienempi kuin yleisimmällä märkätilojen seinämateriaalilla laatoituksella. Hiilidioksidipäästöt voivat olla jopa 45 prosenttia pienemmät riippuen Fibo-tuotteiden toimitusmatkan pituudesta.

Toinen painopistealue on seinäpaneelien käyttöiän pidentäminen, sillä suurin osa hiilidioksidipäästöistä syntyy tuotteen elinkaaren päättyessä. Tuotteiden kiertotalousominaisuuksia parantamalla päästövähennys voidaan saada jopa 90 prosenttiin! Tämä on yksi tärkeimmistä ympäristötavoitteistamme. Tietoa muista ympäristötoimistamme löydät ESG-raportistamme.

2.
Fibo pienentää toimintansa päästöjä tieteelliseen tutkimukseen perustuvilla toimenpiteillä.

Lyngdalissa sijaitsevalle tehtaallemme on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Tehdas käyttää vain sertifioitua vihreää energiaa, ja lisäksi aiomme pienentää tuotantomme energiankulutusta joka vuosi.

Tavoitteenamme on päästä eroon kaikista luokan 1 päästöistä vuoteen 2030 mennessä ja olla hiilineutraali yritys vuoteen 2050 mennessä.

S

ESG:n yhteiskunnallinen ulottuvuus on erityisen tärkeä: se kattaa yrityksen vaikutukset työntekijöihin, paikallisyhteisöön ja sidosryhmiin. Lisäksi siinä tarkastellaan, miten yritys edistää monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja kestäviä suhteita saavuttaakseen menestystä pitkällä aikavälillä.

Fibon tavoitteena on olla työpaikka, jossa on aidosti hyvä työskennellä. Edistämme monimuotoisuutta ja osallisuutta vaalivaa kulttuuria ja ymmärrämme työntekijöiden erilaisten näkökulmien ja kokemusten merkityksen.

Fibo investoi työntekijöiden koulutukseen ja kehitykseen ja huolehtii näin siitä, että työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä täyden potentiaalinsa saavuttamiseen.

Fibo mittaa työtyytyväisyyttä säännöllisesti. Fibo on määrittänyt Net Promoter Score (NPS) -tavoitteet, ja se pyrkii jatkuvasti parantamaan työntekijöidensä viihtyvyyttä ja sitoutumista.

Olemme ylpeitä siitä, että työntekijöidemme vaihtuvuus on erittäin pieni. Se on osoitus hyvästä työilmapiiristä ja toimivista käytännöistä.

Olemme myös ylpeitä siitä, että olemme Lyngdalissa tärkeä paikallinen yritys. Osallistumme aktiivisesti paikallisiin aloitteisiin, jotka edistävät veto- ja pitovoimaa alueella.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat oleellinen osa Fibon ydinliiketoiminnan vastuullisuutta. Pyrimme kohti yhteisiä maailmanlaajuisia tavoitteita saadaksemme aikaan myönteistä vaikutusta yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Fibon sitoutuminen ESG:n yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen näkyy halussamme olla vastuullinen yritys ja huolehtiva ja osallistava työnantaja, joka mahdollistaa työvoiman kukoistuksen ja viihtyisän työyhteisön.

G

Osana ESG-toimintaansa Fibo on vahvasti sitoutunut vastuulliseen johtamiseen ja eettiseen liiketoimintaan. Olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä, joilla varmistetaan toimiva ja läpinäkyvä hallintorakenne.

Hankinnat: Ulkopuolinen taho tarkistaa, että Fibon tavarantoimittajat täyttävät erittäin tiukat vastuullisuus- ja eettisyyskriteerit.

Toimitusketjun toimintaohjeet: Fibolla on tiukat toimintaohjeet, jotka koskevat kaikkia toimitusketjun jäseniä. Näin varmistetaan, että kaikki osapuolet noudattavat yhteiskuntavastuuta, ympäristönsuojelua ja eettistä liiketoimintaa koskevia määräyksiä.

Hyvät työolot: Fibo on sitoutunut varmistamaan oikeudenmukaiset työolot kaikille työtekijöilleen ja yhteistyökumppaneilleen. Näin varmistetaan, että työntekijöiden perusoikeudet toteutuvat.

Työntekijöiden koulutus: Fibo tarjoaa työntekijöilleen koulutusta. Näin varmistetaan, että työntekijät tuntevat ESG-periaatteet ja pystyvät tekemään oman osansa vastuullisuustyöstä.

Ilmoitusmenettely: Fibo haluaa kannustaa rehellisyyteen ja vastuunkantoon. Siksi olemme ottaneet käyttöön kanavan, jossa työntekijät ja muut sidosryhmien jäsenet voivat ilmoittaa mahdollisista eettisen toiminnan ja sääntöjen rikkomuksista.

Näiden keinojen avulla Fibo osoittaa sitoutuvansa vahvasti tehokkaaseen johtamiseen, vastuulliseen hankintaan ja oikeudenmukaisiin työoloihin. Näin varmistamme, että Fibo toimii eettisesti ja vastuullisesti ja pyrkii jatkuvasti noudattamaan hyvän hallintotavan parhaita käytäntöjä.

Fibon ESG-tärkeysjärjestys

Vastuulliset tuotteet

Tämä ulottuvuus käsittelee sitä, kuinka kestävä meidän tuotevalikoimamme itse asiassa on. Tärkeät avainsanat ovat raaka-aineiden laatu, suorat ja epäsuorat päästöt, haitallisten tai myrkyllisten materiaalien käyttö, jätteet ja lopullisen elinkaaren huomioon ottava perspektiivi, mukaan lukien uudelleenkäyttö, kierrätys tai hävittäminen elinkaaren lopussa.

Eettinen liiketoiminta

Tämä ulottuvuus käsittelee enemmän kuin pelkästään liiketoiminnan harjoittamista olemassa olevien säädösten rajoissa. Se koskee vastuuta koko tuotantoketjusta ja pyrkimystämme huolehtia siitä, että myös alihankkijoiden työntekijöillä, raaka-aineiden tuottajilla ja kuljetuksessa on oikeudenmukaiset ja hyväksyttävät ehdot ja työolot. Kyse on myös koulutuksesta, ei-toivotun käytöksen ja asenteiden ennaltaehkäisystä organisaatiossa. Keskeisiä käsitteitä ovat korruptio, ilmoitusjärjestelmät, tasa-arvoinen palkkaus, pyrkimys luoda kaikille inklusiivinen työelämä (riippumatta rodusta, suuntautumisesta, uskonnosta, sukupuolesta, iästä tai toimintakyvystä).

Ilmastovaikutukset

Tässä keskitytään niihin kasvihuonekaasuihin, joita vapautamme ilmakehään, ja varmistetaan, että ne kompensoidaan poistamalla yhtä paljon hiilidioksidia ilmakehästä kuin mitä lisäämme siihen. Tämä on tärkeä tavoite ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja globaalin lämpenemisen haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi. Meille Fibo-yhtiössä tämä koskee kaikkea toimintaamme, mukaan lukien energia, kuljetus, rakennukset ja jätehuolto.

Jätteenkäsittely

Jotta voimme tehostaa tuotantoprosessiamme ja vähentää jätteen määrää mahdollisimman pieneksi, sekä tuotteen itsensä osalta, prosessin käyttämistä panoksista että pakkausmateriaaleista. Sen jälkeen meidän tulee varmistaa, että syntyvä jäte on mahdollisimman vähän haitallista ja että meillä on hyvin toimivat järjestelmät haitallisen jätteen kierrätykselle ja käsittelylle.

Tyytyväiset ja sitoutuneet työntekijät

“Sosiaalisen” ulottuvuuden puitteissa ESG:ssä meillä on selkeä painopiste omien työntekijöidemme hyvinvoinnista huolehtimisessa. Teollisuusyrityksessä kuten Fibo, ylpeät ja sitoutuneet työntekijät ovat arvokkain voimavaramme – ja yrityksenä meidän on tehtävä kovasti työtä ansaitaksemme tuon lojaaliuden.


ESG Concept

Lataa Fibon vuoden 2023 ESG-raportti